Make your own free website on Tripod.com

 

Deka pente etwn eprwtobola papoutsia ki oci oti

mou ta ekanen o sucwremenoV o pateraV mou,- dioti ma-

nan den egnwrisa, orfaneuthka enamisu etouV,-alla

ekeinhn thn cronian eica kamei oligon ladi, mpasakia

pou leme patriwta, kai to epwlhsa kai ephra ena metzhte

kai ena tetarton. dhladh ena kartaki. Sumptwsh

tote efeugen o nounoV mou o GeraklhV ap edw, eice naulwsea

touV PlakateV na ton pane sthn Krhthn. Htane kapetaneoV o

MastrogiannhV me ton patera tou ton Xenon. Loipon, ta edwsa

auta ta lepta tou nonou mou kai tou parhggeila na mou ferh ena

zeugari kountoureV kai treiV phceV dimiton. Panw loipon kata to

teloV Septembriou hrqe palin ap edw kai mou tafere. Thn 

Kuriakhn, loipon, bazw thn kofan mou kai pernw kai ta papoutsia

tou eiV to ceri kai ephga sthn eklhsian eiV thn Upapanthn - akoma

na ginh o AgioV NikolaoV.

Loipon, ekaqhsa exw apo thn ekklhsian kai ebala tiV kountoureV mou. 

E! Criste mou! kai den enomiza oti ebala tou basilea thn stolhn!

Paei auto

Th deuterh cronia ephga me touV ZaoutateV eiV to Laurion kai

ergazomoun eiV thn lararian tou Rodith me mia kai eikosi thn 

hmeran. kai ta 50. Ergasthka 4 mhneV kai kati hmereV kai 

ekaqarisa 48 dracmeV eiV outo to diastima. Hrqa eiV thn Suron kai edwsa

7 dracmeV kai ephra mian foresian-tou Retsina ta legame 

tote diladh ntrilina - kai edwsa kai 8 fragka kai ephra ena sfuri,

exh makapia kai duo okadeV mpasouti.

Ta upoloipa lepta ta edwsa tou patera mou. Hrqa loipon edw 

kai ergazomoun me ta makakia mou, me pente grosia thn hmeran.

Ergazomoun wmorfa dioti kati eica antilhfqh eiV thn balarian. ....
........
Loipon meta pollaV skeyeiV eurhka to kaluteron na upagw

edw eiV to remma opou htan ena palho spitaki tou sugcwremenou

papoulh mou. Ephgame. Htan bradu kai eplagiasame me dicwV

fagi. E! Criste mou! kai upnon eida ekeinhn thn bradua; Prwton

apo thn peina mou, deuteron to ti qa ginw kai triton opou 

efobomoun na mhn katebh to palhospiton na maV plakwsh opou

htan apo duo panteV eneimenon, kai apo to kefalarin kai apo to

katw meroV. To de prwi shkwnomai kai ephga sthV QeiaV 

KalliophV [Karapeth] kai thV legw : Na me daneishV ena metzhtien

kai eiV ena mhna qa sou to dwsw. Mou Edwse kai feugontaV apo kei upagw

grammh eiV tou Petrakiou tou Stamath. Briskw thn Kuran 

tou monhn. Thn rwtw pou eine o StamathV : Mou legei: EiV to 

kafeneion foumarei.

   Eice diko tou kaffeneion eiV thn Panagian. Ekei esunaqroizeto oloV o kosmoV 

kai thn Kuriakhn kai tiV eortadeV. Loipon pagw kai ton euriskw, Htan monoV.

Ekaqisa wV anqrwpoV kai hpia kai egw mian jaskomhlian kai tou edwsa mian

pentaran tourkikhn. Epeita tou legw : Qa me kamhV thn carin na me dwshV ena lotzon kai eiV 

ena mhna qa sou to dwsw. Mou legei: Lepta den ecw alla ean 

qelhV na parhV sitari qa se dwsw enan teneke ladi ke ame tou

Karnaba na sou dwsh sitari, Ekleise to kaffeneion kai ephgamen eiV to

spiti kai mou egemisen ena teneke ladi okadeV 13 proV 3grosia

h oka kai epiane to olon 39 grosia, me to metzhti mazi to olon 

grosia 61.

      Apo tou Petrakiou tou dinw grammh olotacwV kai pagw eiV thn 

Maurhn stou Tsamou tou Giwrgh. Authn thn epwchn htane autoV o barkarhV 

maV wV posta Magkanith kai Kurikon. Ton Ekalhmerisa

kai epeita tou legw: IswV qa paV etouteV tis hmereV ston 

Magkanith. Mou legei: To apogeuma qa figw pagw na parw ton 

Dhmhtrhn ton Poulan, opou eine ekei pera me sitari. Tou legw: 

me perneiV mazi;         An trabaV koupi, legei, se pernw. To apogeuma qa 

se perimenw apo thn Panaxian na me parhV, tou eipame kai meiname 

sumfonoi.............

...... Fqanomen eiV ton Magkanithn, phgemen eiV tou Karnaba

emeiname ekei, to de prwi shkwnetai o KarnabaV kai efwnaze: Bre

Tsamou shkw na parhV touV anqrwpouV na fughV dioti ekinhsen 

notia. Egw katergariV dia na mhn apofanw oti ephgaina di onoma 

tou na tou zhtw berese sitari ephga kai akoumbhsa apa sto 

toubari ths aulhV tou. O de PouloV kai o TsamaV, ekobalousan 

to sitari twn natw. Ercetai o KarnabaV kai mou legei: Ti stekesai

autou; To ntoubari den peftei katw monon feuge! Tou legw: De 

feugw, qa perimenw ton Pularan. opou akousa oti eine eiV to 

fanari, na erqh na me dwsh sitari. Kai legei gematon stoman: Den

to cezeiV ton Pularan, den sou dinw egw sitari;- Polu kala kurie

Karnaba, alla oute me xeureiV oute se xeuro.-Qa gnwristoume, mou

legei. Lepta krataV;-Oci tou legw. Ebastousa ton teneke to ladi

kai to metzhti, alla ton edokimaza.

     Epeita mou legei: Posa kila qeleiV; Tou legw: Exh. Mou legei: 

Fere ta sakkia sou. Tou legw : Den ecw, para na balhV dika sou.

Mou dinei kai sakkia kai sitari exh kila kai pagei na to grafh kai

tou legw : Ecw ena teneke ladi to qeV; Mou legei: Diati na mhn to

qelw. Tou to dinw kai to zigizei kai epeita bgazw kai to mezhti kai

tou dinw. ToteV autoV eqarrune perissoteron kai mou legei: Eisai 

bre Karapeth katergarhV. HqeleV prwta na me dokimashV ean sou 

edina berese. AmeswV mou legei: pare oti creiazesai apo to magazi.

Pairnw mian foresian rouca kara kastoria eican 60 grosia, to de

sitari 21 grosi to kilo. Pernw 3ok. ruzi, 3ok. pasta, kai 2 ok. 

sapouni kai ena manthli thV keraV.

      Epeita ecairetisqhmen dia na fugw kai mou legei: Den sou eipa

kai ton kanonismon mou, kata to teloV Augoustou ofeilei kaqe

pelathV na exoflh ton logariasmon tou dioti pagw apw thn 

Smurnhn kai ywnizw. Polu kala, kurie Karnaba cairete!

     Thn epaurion ercomai edw kai koubalw to sitari eiV to spiti kai ta 

mageremmata mou kai toteV eqarrunamen oligon kai egw kai h 

kera. ToteV touV edihghqhka olhn thn istorian thV prwthV hmeraV kai thV deuteraV.

    AmeswV na kamhV ywmi, legw thV keraV dioti pagw eiV ton kounidon pou ecw douleian. 

          Pagw kai briskw ton Kuriakon Gaglian kai tou bazw

eneceiro kati cwrafia eis thn Proeisperan apo katw apo to

spiti mou, opou mou ta eicen o pappouV mou o GagliaV dwsei kai

mou dinei duo loiza. EpistrefontaV sto spiti katenqousiasmenoV

thn allhn hmeran aparousiasthka me 8 ergateV eiV thn Stasin

kai ebala douleian ekei pou eine o mpaxeV mou. SaV orkizomai

epefta na koimhqw kai eblepa eiV ton eipnon mou oti ebarukopousa

emakapiza kai eshkwnomoun apanw kai efwnaza thV keraV: Shkw

ki einai mera.

      Mian hmeran eshkwqhmen kai ezumosame kai efournisame kai

emageireyamen kai ephga kai eiV tou Magkoura tou Giannh, eiV tou

Antwnh Boudanta eiV tou Leoiou Stamath eiV tou Micalh

Giannikou kai ton exupnhsa kai touV ephra na me kanoun

merokamato eiV thn Stasin.

...... Loiponekatwrqosa ekeinh th cronia kai ekana th mish kalliergeian thV

StashV.

      Kata ton Aprilion mhna arcisa na skeptome to creoV tou

Karnaba.  Degw: Edw, Nikola, creiazetai skeyiV.  Hxeura oti eice o

exadelfoV mou o HliaV ena Samiwtaki eiV ta Swkia epistathn eiV

ena ampeli tou Mesiria alla den hxeura thn sustasin.  Feugw kai

paw eiV thn Samon kai briskw thn qeian kai ton qeion kai pernw th

sustasin tou kai pagw kai ton euriskw.  Mou edwsen ameswV

douleian, hmeromisqion 11 grosia me to fagh mou.  Alla emena

de me afhne na kanw tipoteV exoda.  Etrwga ka plagiaza.

Douleuw mecri ton Augousto kai pernw mente loiza kai kati

lianwmata. Katebenw katw sto Tsakla kai briskw ekei ton

Stamathn Trata me ton uion tou Kleanqhn. Eican toteV ena

paliokaikakh kai etoimazontan dia patrida  Tou legw: Pou

umporoumen na broume ligo kriqari kai sitari. Mou lene oi

TratarideV: EiV thn Sphlian.

      Ephgame ekei den huramen.  Feugome kai pame eiV ton Geronta

eiV thn Koubelan kai pernw 20 kila kriqari proV dwdeka grosia to

kilo.  Auta ola ekanan 430 grosia kai edwsa kai twn

tratradwn 2 metzhtia dia naulon.  Prepei na mou meinan kai

kammia dekaria grosia giati ta 5 loiza htan 545 grosia.

     FqanontaV edw ekoubalisa eiV tou qeiou Farisaiou ton

purgon to kriqari kai to sitari kai eqaumazan oi anqrwpoi

kai katarwtousan touV TratradeV pou twbra kai ean

to plhrwsa eite berese.  Epwlhsa to hmisu kai edwsa taV

upocrewseiV mou, ekrathsa kai to allo hmisu.

Tote pleon arcisa na qarrunw oligon, arcisa thn allhn

cronia ton ceimwna ki ekana palin kamposin douleia eiV thn

stasin.  Thn deuteran cronian den efuga para eskefqhka na

kamw ton tsopanh.  Eurhka 13 erifia ka tabala mes tou

Papa-Hlia thn mandra eiV to Pezi kai ephgaina mian hmera thn

ebdomada kai eboska.  TiV alleV hmereV edouleua merokamata

me ta makapia.  Otan den eica xenhn douleia edouleua eiV thn

Stasin.  Pou eica erwteuqh auton to mpexen dioti htan to prwton

mou ergoceiron.     alla de tabgala pera ki arcisa palin na

crewnomai.  Thn trithn cronia shkwnwmai kai paw eiV thn Aqhna

di ergasian.  Den eura.  Mian hmeran efeugen ena bapori dia thn

Alexandreian me deka fracka eisithrion, Isa-isa to eica skefqh

na upagw ekei na surgianhsw, iswV eurw kammian douleian.  Htan

kai h qeia h Elenh ekei.  MoliV ephga epeiasa doulea s ena

xenodoceio me 8 tallwra to mhna, dhladh 2 loiza.  Faghta osa

epairne h koilia mou.  Douleuw  4 1/2 mhneV.  Epeita eqhmhqhka

thn Ikarian kai legw mian hmeran tou parafenth. Na eurhV

upallhlon dioti qa fugw.-O logoV diati feugeiV; - Eimai

adiaqetoV.

     Me plhrwnei kai feugw.  Efeugen ena bapori dia thn Smurnhn.

WV ebghka exw antamwno ton Skizan.  Tou legw : Me paV na parw

ena kanati petsi kai kati kalapodia; Ephgame, ta ephra, kati

sfuria, tanalian, spaggouV ola thV papoutswsunhV.

     Ercomai edw pera me ena kaiki. Me cairetousan: Pou hsoun;

rwtousan.- Emaqaina sthn Alexandreia papoutshV.-EmaqeV;

bebaia.  Arcinw loipon douleian mono me mian idean.  Den

eica idei pouqena, alla toteV prwton den uphrce alloV kai

deuteron htan o kosmoV koimoumenoV.  Ercotan kai mou

efernan ta papoutsia twn kai dia na me eucaristoun na twn

kanw kalh douleian alloV mou ebasta mian prizolan alloV

ena kolokuqi krasi, alloV ena yaraki, ektoV thn plhrwmh.

Thn ephra toteV 10 grosia.

     Ergastiaka loipon 4 eth suneceia dicwV na upagw allou oi

ergasian. En twmetaxu agorasa kai enan gaidaron kai ekana kai

ton agwgiathn. Ama den eica douleia eiV papoutsia ephgaina

eiV agwgi.

    Epernousa dicwV na crewnwmai, alla eiV ta tessara eth

arcisa na thV barenoumai auteV tiV douleieV kai mou hrqe

mia skeyiV na pagw palh eiV thn Aigupton.  Mou aresen apo

thn paidikhn mou hlikian na kanw ton lordon, dhladh na

kanw sucna taxidia.  Legw mian hmeran thV keraV: Me prwton

meson qa fugw dia thn Aigupton. Mou legei: An qa fugw qa erqw

mazi sou.........

......... Thn allhn hmeran epernousen o GagliaV.
MaV phre maV phge sth Suro.  Apo thn Suro to bradi htane

sunagwnismoV me mia kai penhnta dr. kai mia soupa dwrean

dia Peiraia.  Fqanonten eiV Peiraia thn allhn hmeran efeuge

bapori dia Alexandrian me 12 dr. eisithrion.

    FqanontaV eiV thn Alexandreian mpainome mes ston

sidhrodromon kai pame sto Kairon, 8 wreV me to traino.  

ToteV htane ekei h sugcwremenh h peqera mou, o kouniadoV mou

kai h adelfh mou Elenh kai h qeia Elenh.  MoliV ephgamen

ameswV brhkame ergasian.  Mphka egw sena xenodocai me

8 tallhra ton mhna kai h kera sena spiti me alla 8 to mhna.

MerkoniaV, onomazeto. Ta 8 tallhra htan akribwV 2 loiza.

Ergasthka sto xenodoceio 3 mhneV ki epeita arcise na mh m

aresh auth h douleia na eimai <upo> allounou.  Eice ki ena

Araphn mesa kai edernomaste taktika.

     Anagkasthka na fugw. Eica omwV pantoteV mian idean dia

dikhn mou ergasian, alla ti ergasian na kanw me 16 loiza pou

eicame mazi me thn keran douleyh.  Ekeinh th cronia eice

pantreuth ekei pera o KwstaV o LeriaV kai ephre mian

Fanaritissan kai eice 40 lireV agglikeV h gunaika tou,

eice de kai auto ena magazi tsagkaradikon me enan tou

aneyion.

     Peftw dipla tou dia na empw sunetairoV mesa me idean

na maqainw kai tecnh kai me uposceqh ameowV.  En tw

anametaxu de autoV arrwsthsen kai tou eimen o iatroV

na paush apo authne thn ergasian na mhn pairnh baroV

to sthqoV tou.  Gurizw kai tou legw. Ercesai na to dialushV

na to kamwmen mpakalikon.  Mou legei ekeinwV. Kala, prwton

einai ta lepta maV oliga kai deuteron, foboumai mhn ta

caswme.  Tou legw:

     H kaqe epiceirhsiV upagei me thn tuchn.  para na balhV

th gunaika sou na pah na shkwnh ta lepta thV. Ecw ki egw

16 loiza.  Pisteuw oti qa eurw na danisqw kia oliga akomh kai

en tw metaxu qa ergazomomei kai egw kai h kera kai qa

sumplurwsw kai egw to poson t kai qa briskome

eiV pistwsin apo magazia.

AmeswV phgen h kera tou eshkwse40 lireV pou eicen kai edaneisthka

kai egw alla 17 loiza kai takana tolon 30.

     Thn allhn meran fwnaxomen duo maragkouV kai thV ekanan kati

mostreV kati pagkouV.  Arcinoun loipon apo ta megala magazia o

enaV efeuge kai duo ercontai. MaV elagan; EsumfwnhseV apo

pouqena na parhV pragma; Tou elagamen; Malista,

esumfwnhsamen me ton Nkhtan na maV dwsh 50 lirwn pragma

me 5 lireV kataqesin kaqe Sabaton.  MaV elege o alloV: Egw

saV dinw 50 lirwn pragma me 5 lireV plhrwmh kaqe Sabbaton.

Ennoei omwV kaqe Sabbaton pou qa erqh o upallhloV tou kaqe

magaziou eceiV den eceiV na ta koyhV apo thn petran na ta

dwshV,  den ecei anabolh.

     EiV 6 mhneV eicame 180 lirwn xenon pragma kai alla na

qelame na baname ergazontan to magazi polu wmorfa.  

     Eicame 22 mineV kai eskefqhka na fugw kai to epwlhsame.

 ebgalame taV upocrewseiV maV kai emeinan kai 23 lireV

tou kaqenoV.  To poulhsame paratimhV duladh kaqareV kuteV

kerdoV.  Loipon paw kai legw sto afentiko thV keraV: SaV

parakalw na brhte mian allhn ntatan dioti qa fugwmen dia

thn patridan. 

     
Thn eplhrwnan kai thn allhn hmeran efugamen, eiV auto

to diasthma, 2 eth kai 4 mhneV exekaqarhsamen mazi me th keran

85 lireV agglikeV kai 65 grosia aiguptiaka.  Ercomai edw para thn mian

hmeran elaga na pagw sth Smurnh na ta ywnisw diafora n

anoixw magazi, thn allhn elega na pagw eiV thn Makrhn na ferw

sitari, thn allhn na kanw enan anemomulon apanw sta stacua,

epeita, skefqhka, eine pio anagkh na kanw spiti na empw mesa.

Calw to palaiospiton eiV to remma na to metapoihsw opou

ekremeto apo duo panteV narqh katw, na spasw dipla kati bouna

na kamw mian kouzinan na kamw ton echrwna na skepasw ena

fournarion.  En tw enametaxu agorasa mia barka, kati paragadia

kai etera diafora thV yarikhV kai ekana ton prwton yara....

...

     MoliV eteleya ta spitia kai hmpa mesa arcisa pali arcisa

pali na stenocoroume polu. Opotan htan kairoV ergazomoun me

thn barkan eiV ta yaria, ama den htan kairoV dia yaria ephgaina

me ton gaidaron eiV agwgi, Empalwnomouna pali alla meta ena

cronon arcise kai de m arese pali auth h douleia.  Exenuctousa

bregmenoV, aupnoV mes sthn barkan.  Eskefqhka Den eine touth

douleia an emena dioti din hmoun eiV thn sklhragwgian maqhmenoV

Pagw mian hmeran eiV ton Stamathn Kalerion kai tou legw: Qa

mou kanhV thn carin na mou dwshV 15 loiza pou ta creiazomai dia na kanw

 mian mikrhn epicirhsin- Den ecw 15 cartzilhki mou einai

mono 11 loiza. konta mou alla lepta den ecw. An ta qeV auta na

na sou ta dwsw. Malista mou eipe : Allonwn de dinw alla esu

akouw oti eisai en taxei stiV upocrewseiV sou.

Loipon tou kanw mia apodeixh. mou ta dinei panw ka mou dinei kai

o GiwrghV GagliaV alla 5, pagw kai eiV tou Spurou Fradelou kai

mou dinei alla 4  kai ginountai to olon 20 loiza.  Upagw eiV thn

Suron kai ta ywnizw diafora petsi mpakalikhV kai kati dia

kafenen. Ercomai edw anoigw ston purgo tou Apostolh magazi,

dioti to kato htane gemato karbouna.  Ekana ekei treiV mhneV,

kai efuga kai ephga eiV tou Iwannou

Nounouskou kai anouxa ekei magazi. To eica tsackaradikon,

kafeneion kai mpakalikon.  Ergazomoun kat archV kala.

En to anametaxu hlqe kai o Qeologon apo taV AqhnaV,

den eice pou na pagh; ton phra sto magazi

 epeita arcisa apeftw ligon-ligon exw. MoliV ep olaba kai edwsa ta  loiza

tou Gaglia kai tou Spurou..... tou Kaleriou. emeinan teleutai

espasa toteV legw; Edw Nikola creiazetai skeyiV prin se parh

o kosmoV campari na breqhV ekteqeimenoV. Eica omwV kamposa

beresedia Phgainw palin eiV ton Kalerion kai tou legw to

mustikon, oti euriskomai mperdemenoV.  Alla dia na parh to 11

loiza archtero preph na me dwsh akoma 25 loiza na pagw

eiV thn Amerikan na ergastw na sou ta stelw ola mazi.

Mou legei echV orexh na fughV eite koroideueiV. Ton legw:

Nai, -EtoteV ame kame enan cartin kai bale mou eneceiron eiV

thn Stasin kai ela aurion na sou ta dwsw.

   Ephga ameswV, to ekana, touto pagw kai mou edwsen ameswV

25 loiza na tou steilw 25 agglikeV.  Pagw briskw thn kera sto

spiti  kai thV legw sumera na mou plunhV ta rouca mou dioti
aurion feugw dia thn Amerikhn. Auth to qewrei asteion....

...
Efuga taV 12 Apriliou 1916, pagw sto Peiraia etoimazw ta cartia

mou, toteV hto o EurwpaikoV polemoV ta upobrucia etorpilizan

kaqh hmeran karabia ellhnika toteV den phgainan. Pagw sthn
Italian eiV thn Neapolin kai ap ekei ebrikamen meson di Amerikhn.

FqanontaV ekei maV eqewrousan 3 iatroi kai egurisan 27 atoma
pisw. WV na ebgw exw apo to katsigkari oute egw den xerw ti
taximata ekana twn agiwn.  Alla ustera ton ekana to mouclouzh.
Loipon mhga eiV Borwnan. Ergasqhn eiV ena ergostasion 22 mhneV
me hmeromisqio 5 1/2 dollaria thn hmeran. ToteV htan
parakaletoi oi ergateV. Loipon oti pou phga eshkwsa apo allouV
patriwteV 36 lireV agglikeV kai ta esteila tou Kaleriou kai 3 thV
keraV.  Egraya tou Kaleriou oti qene eiV to spiti na touV dinh.
Loipon meta 22 mhneV ebareqhka eiV to ergostasion. Katebainw
eiV thn Nean Uorkhn kai ergasqhka 4 mhneV eiV to xenodoceion
tou Mennel me 85 dollaria ton mhna, kaqara mou emeinan.
     Htan mikron xenodoceion 315 upallhloi ergaxontan mesa

alla oi perissotereV htan gunaikeV, eice alla megaleitera.  Meta

touV 26 mhneV, arcise na mou murizh palin h patrida.

Efeugen ena gallikon bapori dia thn Gallian. .....

Upagw mesa kai maV upagei eiV to Bordw mia akrua thV GalliaV. Apo ekei

mpainome meV ston sidhrodromon tria meronukta taxidi kai maV pagh eiV thn

Massalian.  Einai prwteuousa thV GalliaV apo kei de brhkamen

meson ploun na fugwmen.  Hton h brasiV twn upobruciwn,

h brasiV ton upobruciwn, h brasiV tou polemou tou

Eurwpaikou.  Andra den eblepeV ekei pera monon gunaikeV.

Otan ercomaste me to traino htan arceV Noembriou mia wra

na fexh eblepame apo to tzami tiV GallideV na xebarizoun

moneV kai na skaptoun s ena dunato kruo.  Eine olo

kampoi h Gallia.   Loipon filoi kanw 33 hmereV eiV thn

Massalian.

    Epeita maV lene oti efeuge ena karabi dia thn Ellada dia

Peiraian alla oci ap euqeian..... mpainw mesa pame eiV thn Afrikhn

eiV thn Mponnan onomazetai aoutoV o limenaV ekanamen oligeV

hmereV ekei, epeita ballomen ewV 4000 fantarouV afrikanouV kai

tou metaferomen eiV allhn skalan thV AfrikhV, Mpizerta onomazetai

auth h skala, apecei 2 hmeronuktia h mia skala apo thn allhn.  

Kanome ekei oligeV hmereV, alla to eutuchma htan opou hxeura arabika kai

ebgaina exw kai sunennoumoun kai agoraza oti hqela. Ekei eine

olon mauroi kai mikroi.  Osa merh ecw gurisei den eida allou

fqhnieV pwV ekei pera, to ywmi pou ebgazoun ekei pera den to eida

oute sthn Amerikan.  eice samiouV mes sto bapori kai mou

plhronan ta exoda kai bgainamen exw kai twn eywniza epeidh

autoi den sunennoounto kanenaV twn arabika.  DuV fragka

gallika to kreaV, 3 to turi, 1 to ywmi. Ephgainamen eiV

touV fournouV kai edinamen enamiso fragkon kai epernamen

kati arkatsokefala anw apo duo okadeV yhmena, etrwgan

ewV exh atoma to Gallikon fragkon toteV htan pio ximesmena

apo ta dika maV, kai eida kai tiV kafedieV.  Polh me arese na

emena ekei.  Loipon feugomen kai apo thn Afrikhn kai pame

eiV thn Maltan.

     Apo thn Maltan eiV thn Otean ki ap ekei eiV ton Peraian.

EiV auto to diasthma opou etaxideuamen den ebgazame poteV

ta swsibia apw thn plathn maV.  Eine kati plakeV fela. Kai

kaqe hmeran gumnasia mes sto papori me ti tropon qa swqoume

en kairw torpillismou apo upobrucia.  Duo ebuqisqhsan

anamesa GalliaV kai AfrikhV.  Mia bradia kanta maV to pwV

eswqhmen emeiV, o QeoV hqelen.

 Apo Peraian hmpa meV sto kaikh thn Likathu kai hrqa edw kai ti

na idhV.  Peina kai twngonewn.  Deltion to ywmi 100 dramia thn hmeran eiV to atomon.

Deltion to sitari, deltion to rizi kai ola.  Meta ligo diasthma

kanw taxidi pagw sth Suro kai ywnizw pali kati petsia, ufasmata

mpakalikhV, zumarika, oriza, teloV pantwn diafora eidh.  Ercomai

anoigw pali magazi eiV tou Kaleriou ekei opou ta enewsan twra.

Ekaqhsa ekei pente mhneV ergazomoun wmorfa, edouleua thn

tsagkarikhn to eica magazi kai kafeneion kai eica kai taberna

me faghta.  Apekei me ebgalen o KalerioV kai ephga stou Apostolh.

Htan panta apoqhkh twn karbounwn.  EkeineV tiV mereV eican

adeiash.  Htan gemato purhna upofera nat to kaqarisw loipon

kai ekei arcaV ergazomoun kala epeita me epiasan sto berese.
     Arcisa na kanw to spiti edw apa sta stacun ebgazw tou
sugcwpemenou patera 37 loiza creoV.  AifnhV sta 1920 me balei
mprosta mia anapodia.  Labanwn kati mproumitieV, kati 
katakefalieV opou na mh ti dwsh o QeoV oute tou aspondoterou
mou ecqrou.  .........
... Ton anqrwpo ton eutuch oloi ton agamoune
    ki ota tou erqh sumfora oloi ton emisoune

    Enosw eisai plousioV oloi se kolakeuoun

 eiV de taV dustuciaV sou oloi se apofeugoun.

Einai alhqeV auto.  Loipon, mpainontaV sta 1927 eskefqhka:

Den eine zwh auth na kaqwmai sto pezi na asteroumai.  Para

na katebw katw na kanw palin kammia douleia.  Alla ti douleia

na kanw opou hmoun adekaroV.  Eskefqhka loipon na analabw

tachdromoV, iswV na bgalw to ywmi thV oikogeneiaV mou.  Kanw

tria taxeidia ta qerna isa karabi isa nera, dhladh moliV 

apaitousa ta dika mou exoda dia sto spiti den emenan tipota.

    Edw Nikola creiazetai allh skeyiV gia na parathsw meta

na shkwsw lepta na kanw kapoia mikran epiceirhsin, upagw kai

shkwnw arcaV 8 ciliadeV.... poulw mia geladan mou thn eica kati 

probata kai pernw alleV 4.300dr. Sinama de me gnwrisan eiV ton 

Peiraia kai mou edinan pragma oso hqela.

    Ergasthka doxa tw Qew, tria eth. AufnhV, Loipon kata thn

31 Ianouariou 1930, hmera Deutera kai wra 2m.m. ginetai ekeinh

h plhmmura, o katarrakthV pou leme patriwta, kai mou pairnei

to periboli eiV to remma pantelwV, ton acurwna, 4 orguieV, spiti

anwgi kai katwgi, mou pairnei eiV thn Stasin tou misouV khpouV

kai kati elheV kai prinaria, mou pairnei amenanti ena cwrafi 

poristikon opou to eica pari apo ton Afianen, pairnei eiV tou

peqerou mou ton mulon, udragwgeia, sterneV, kati khpoi  dhladh

na shmeiwsete oti h katastrofh auth h dikh mou htane anw apo

55.000 dr. Pagw nanebw 3 skalia emanw kai aifnhV mou ercetai mia

sprwxia kai pagppalin sto idio meroV...
............
Sta cilia eneakosia kai sto triantria, skefqhka na 

                                                        politeuqw edw sthn Ikaria
dia na ebgw proedroV edw sto Karkinagri na ferw

                            taxin tou coriou kaneiV na mh griniazh

Na piasw to grafeio mou thV KoinothV th sfragida

                                    oligon n anapauqw kai nacw hsucia

Arcisa na ergazwme me olo to mualo mou dia na eimai

                                    agaphtoV me olo to cwrio mou

Sta cilia enneakosia kai sto triantapente, eginhke to

                                        kinhma kai tou Martiou pente

mperdeuthka kai gw autou dicwV kammia aitia dia ton

tsanthrhn to iatron na dwsw apologian

Me phran eiV anakrisin kai ston racwn thn asthnomian

         me phran kai ston Eudelon ta Eirhnodikeia

Me peran kai ston Agion Khrukon mesa eiV ta Tameia
   Me phran kai eiV thn Samon to baqh eiV ta stratodikeia
    Ki auto htan peprwmemo mou ki auto na to perasw
kai eiV thn Samon to Baqh eki dia na fqasw.
Kardia mou ginou sidero kardia mou ginou akmoni
na se baroun aluphta ta basana kai oi ponoi.
Kardia mou qelei na sfagh ma gw thn emallwnw
basta kardia mou dunata kai gw bastw ton pono.
Parhgorw thn kardia ma den parhgorietai
thV legw cilia yemmata, ma keinh den gelietai.
Osan qumari tou bounou me phre to potami
sto diabolo tetoia zwh, kalutera ston Adh.
   San katsw kai sullogistw ti ecw perasmena
trecoun ta matakia mou stazei h kardia mou aima,
Ac auto to ac ontaV to pw treiV potamoi kinounte
  ta dentra xerizwnontai kai ta bouna kremnountai.
Ac, auto to ac den toxera pote na to fwnaxw
kai tora den perna stigmh na mhn anestenaxw.
Qee megaloduname qelw na se rwthsw
ta neiata pou maV edwseV giati ta pairneiV pisw.
Afou uparcei qanatoV kai to kormi qa luwsh
ti na thn kanw thn zwh an eine allh tosh .............................
................
Auton ton bion egraya me to dexi mou ceri
  eucomai na cairoumeqa ceimona kalokairi.
Eucomai na cairoumeqa pantot eutucismenoi
    swmatika kai yucika namaste ploutismenoi.
Auto to bio egraya gia na me meletate, san apoqanw
       bre paidia gia na me sugcwrate.
Auton ton bion egraya na pw ta basana mou ki opoioV
fobatai thn fwtian na mhn erqh konta mou.
Auton ton bion egraya me paqh thV kardiaV mou
kai egraya kai tupwsa olh th sumfora mou
Auto ton bion egraya panta na me qumaste
Parakalhste filoi mou parte gia na diabaste.
  Auton ton bion egraya poihma na to lete
san qa peqanw filoi mou, narqete na me klaite.
       TeloV kai to Qew doxa, caraV ston anqrwpo ton
                   eugenh poucei timh kai doxa!