Make your own free website on Tripod.com

....Ta lepta opou uparcoun kanoun qaumata polla                               

ta straba ta kanoun isia kai ta atopa kala

ta lepta opou uparcoun arketa qaumatourgei

afqalmouV pollouV qampwnei katapauei thn orghn.

Di auto newV wraioV stefetai gunhn grhan

di auto thn sarantaran thn timwsi wV qean

di auto kai o camalhV cairei doxan kai timhn

di auto to pan kineitai kaqe oran kai stigmhn.

W upolhyin thn eceiV pantoduname para

dunasai na katebashV kai ta astra t astera.

PragmatikwV tria pragmata doxazontai sumeron en th gh

prwton h anwtera donamiV, deuteron ta lepta kai triton

h wmorfh gunaika..

     EceiV grosa, eceiV glwssan,

     EceiV cruson eceiV parousiastikon.

  To Kalo sou paidi, H kalh gunaika o kaloV sou suggenhV

o eilikrinhV sou filoV einai h tseph sou.

     Otan eceiV kthmatikhn kai crhmatikhn periousian

kai ta paidia sou se sebontai, kai o suzugoV sou kai oi

suggeneiV sou se upolhptontai kai o kosmoV se ektima...

.....Ton portomne sou na kanhV rezili alla to proswpo tou oci,

dioti to portofoli sou to blepeiV monoV sou, alla to proswpon sou

to blepoun polloi.